GDPR

 Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Anglická zkratka Obecného nařízení, se kterou se lze setkat v odborných textech či hovoru, je GDPR (General Data Protection Regulation).

Let's get to it...

Zásady zpracování osobních údajů

1) Kdo vaše osobní údaje zpracovává? 

Vaše osobní údaje zpracováváme my, společnost Magic Academy s.r.o., IČO: 139 88 280, se sídlem Na Ježkovce č.ev. 1753, 538 03 Heřmanův Městec, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 48570 (dále jen „my“), která je i správcem vašich osobních údajů.

Protože nám na ochraně vašich osobních údajů záleží, připravili jsme pro vás tyto informace o jejich zpracování, které jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (dále jen „Nařízení“). Najdete v nich hlavně to, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč, jak s nimi pracujeme a jak dlouho je budeme uchovávat.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů v případě, pokud jste uživatelem webových stránek www.magicacademy.cz (dále jen „Webové stránky“) nebo pokud s námi uzavíráte smlouvu.

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Magic Academy s.r.o.
Adresa: Na Ježkovce č.ev. 1753, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 139 88 280
DIČ: CZ13988280
E-mail: hello@magicacademy.cz
Kontaktní telefon: + 420774060870

2) Jakým způsobem vaše osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás v okamžiku, kdy nám je prostřednictvím Webových stránek nebo emailové či jiné komunikace poskytnete. Dále získáváme osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.) za účelem vytváření účetních dokladů a kontroly správnosti informací.

3) Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

Některé vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nezbytné k řádnému plnění smlouvy a objednávání zboží a služeb přes Webové stránky.

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

základní identifikační údaje – sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci vas jako subjektu údajů (jméno a příjmení a/nebo obchodní firma, datum narození, adresa sídla či bydliště a identifikační číslo);
kontaktní údaje – telefonní číslo a e-mailová adresa;
informace ze vzájemné komunikace – informace z e-mailů, ze záznamů telefonických hovorů nebo jiných kontaktních formulářů, obsah komunikace prostřednictvím internetových nebo mobilních aplikací;
fakturační a bankovní údaje – jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách, bankovních spojení a o přijatých platbách;
cookies – jedná se o měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
informace týkající se platební karty – jako je její číslo a datum platnosti (tyto informace ale neukládáme, protože pro účely zpracování plateb používáme službu Stripe);
další informace, které nám poskytnete při založení vašeho uživatelského účtu nebo během jeho pozdějších úprav na Webových stránkách.

Používáme cookies a rozesíláme newslettery
Jak uvádíme i výše, pro fungování Webových stránek využíváme cookies. Veškeré informace o cookies naleznete níže v části těchto informací, která se cookies věnuje.

Pokud jste prostřednictvím Webových stránek uzavřeli smlouvu, jsme oprávněni posílat vám naše newslettery po dobu 3 let, pokud to neodmítnete buď přímo proklikem v newsletteru, nebo zasláním e-mailu. Umožňuje nám to náš oprávněný zájem. Pokud si nepřejete naše newslettery dostávat, můžete se z jejich odběru odhlásit prostřednictvím prokliku v e-mailu.

4) Co nás ke zpracování vašich osobních údajů opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z několika důvodů. Každý z těchto důvodů musí být podložen právním základem zpracování, aby bylo zpracování osobních údajů zákonné.

Důvody, proč vaše osobní údaje zpracováváme, jsou:

Plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy
Osobní údaje z tohoto důvodu zpracováváme proto, abychom vám mohli dodat zboží nebo služby, které jste si přes Webové stránky objednali, a abychom vás mohli kontaktovat a komunikovat s vámi ve věcech objednávky i smlouvy.

Náš oprávněný zájem
Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak umožňuje náš oprávněný zájem. Díky tomu můžeme nabídku pro vás přizpůsobovat vašim potřebám nebo můžeme podniknout příslušné kroky při výkonu nebo obhajobě našich právních nároků.

Je to naše povinnost
Vaše osobní údaje zpracováváme i proto, že nám tak říká zákon. Třeba podle zákona o účetnictví jsme povinni uchovávat daňové doklady – faktury, na kterých mohou být vaše osobní údaje.

Váš souhlas
V některých případech nám můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas máte právo kdykoliv odvolat, a to e-mailem. Ani po uplynutí doby, pro kterou jste se zpracováním vašich osobních údajů souhlasili, nebo v případě odvolání souhlasu nejsme ale povinni smazat všechny vaše osobní údaje, můžeme si ponechat ty, u kterých to umožnuje náš oprávněný zájem nebo zákon. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

5) Musíte nám vaše osobní údaje poskytnout? 

V některých případech zpracováváme osobní údaje pro účely, kdy je nezbytné nám vaše osobní údaje poskytnout. Například pokud máte zájem o objednání služeb nebo zboží přes Webové stránky, vaše osobní údaje potřebujeme, abyste mohli uzavřít smlouvu nebo abychom vás mohli během naší spolupráce kontaktovat. Bez toho to bohužel nepůjde.

6) Jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat?

Pokud spolu uzavíráme smlouvu, uchováváme vaše osobní údaje po delší dobu než pouze po dobu trvání naší spolupráce, a to třeba z důvodů odstoupení od smlouvy, uplatňování nároků na náhradu škody a dalších. Podle právních předpisů, které upravují účetnictví, jsme povinni schraňovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se dané plnění uskutečnilo. Proto nemůžeme vaše osobní údaje smazat hned po skončení naší spolupráce.

Můžete si ale být jisti, že vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze po nezbytnou dobu a v přiměřeném rozsahu. Doba uchování vašich konkrétních osobních údajů je pak určena dle následující logiky:

po dobu trvání smlouvy mezi námi;
po dobu nezbytně nutnou k ochraně našich práv a po dobu nezbytně nutnou k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (až 4 roky);
po dobu trvání našich případných dalších oprávněných zájmů (až 4 roky);
po dobu určenou právními předpisy (až 10 let).

7) Jak je to s cookies?

Pro fungování Webových stránek využíváme cookies, což jsou malé soubory, které naše stránky pomocí prohlížeče ukládají do vašeho zařízení. Cookies dokáží zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na Webových stránkách. Cookies můžeme rozdělit na nezbytné cookies a analytické cookies.

Tzv. nezbytné cookies jsou nutné pro zajištění provozu Webových stránek. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, je to náš oprávněný zájem na tom, aby Webové stránky běžely v pořádku.

Použití tzv. analytických cookies je také naším oprávněným zájmem. Cookies spadající do této kategorie jsou využívány zejména pro anonymní sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů na Webových stránkách. Díky tomu můžeme sledovat, co se zákazníkům líbí a zlepšovat naše služby.

Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje:

cookies;
IP adresa Vašeho počítače.

Jaké cookies využíváme?Co nás k používání cookies opravňuje?
I když s pomocí cookies nemůžeme identifikovat přímo vaši osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů návštěvníků. Zmíněné cookies používáme na základě našeho oprávněného zájmu, což nám umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Jaká vám v souvislosti s cookies náleží práva?
Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a my tedy nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na Webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, anebo můžete proti takovému sběru na základě našeho oprávněného zájmu vznést námitku dle čl. 21 Nařízení. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu nebo e-mailem. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme. 

Vezměte ale prosím na vědomí, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, nemusí se vám Webové stránky zobrazovat stoprocentně správně.

8) Kdo má k vašim osobním údajům kromě nás ještě přístup?

V rámci naší činnosti využíváme řadu externích subjektů, které pověřujeme výkonem některých činností tvořících součást našich služeb, abychom zajistili naše co nejefektivnější fungování. V rámci tohoto outsourcingu může docházet i ke zpracování vašich osobních údajů, a to na základě právních předpisů (k tomuto zpracování tedy nepotřebujeme souhlas). 

Naši dodavatelé se tak stávají zpracovateli, jsou však oprávněni s osobními údaji nakládat pouze pro účely činností, které pro nás vykonávají. Jedná se například o poskytovatele IT služeb, účetní apod., jedná se o následující subjekty:

CookieHub
Fakturoid
FloDesk
Mighty Networks
ThriveCart
Stripe
SupportBox

My jako správce nebudeme předávat vaše osobní údaje mezinárodním organizacím. Můžeme ale některé osobní údaje předávat do zemí mimo území Evropské unie, a to prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme. 

K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná těmito předpisy. Zároveň vás o jakémkoli takovém předání buď individuálně informujeme prostřednictvím emailu, nebo zveřejníme aktualizaci těchto zásad o zpracování osobních údajů.

V rámci posílení transparentnosti zveřejňujeme, že spolupracujeme mimo jiné s těmito subjekty, jež se mohou nacházet mimo území Evropské unie:

Google Analytics
Facebook

9) Jaká vám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží práva?

Náleží vám veškerá práva, která vám přiznávají právní předpisy. Můžete po nás požadovat, abychom vám sdělili, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a pokud nás o to požádáte, musíme vám k nim umožnit i přístup. Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů nebo doplnění údajů neúplných. Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

Kromě výše uvedených práv máte i právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail. My pak námitku bezodkladně, ale nejpozději do jednoho měsíce od obdržení, vyhodnotíme.

10) Máte nějaké další dotazy?

Pokud máte jakékoliv další otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, určitě nám napište na e-mail a my vám co nejdříve odpovíme.

V Heřmanově Městci dne 6.12.2021

formality za námi

Pojďme zpátky na hlavní web

Protože tam teprve začíná ta pravá zábava! 

© 2024 Copyright | 

Publikování nebo šíření obsahu těchto stránek je bez předchozího souhlasu provozovatele webu zakázáno.
Magic Academy s.r.o. je společnost legálně chráněná ochrannou známkou. 

Obchodní podmínky | 

GDPR | 

Odpovědnost | 

Site Credit | 

Kontakt |